Egzamin na prawo jazdy: procedura odwoławcza

Skargi zgłasza się do właściwego organu nadzorującego (Urząd Marszałkowski) za pośrednictwem dyrektora WORD.

Z stawy o kierujących:

Postępowanie w sprawie skargi dotyczącej egzaminu państwowego

1. Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.

1a. Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.

2. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 1 albo art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.

3. Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg. Skargi zgłasza się w ciągi 14 dni od dnia, w którym został przeprowadzony egzamin na prawo jazdy .

W przypadku WORD Warszawa nadzór nad egzaminowaniem kandydatów na kierowców sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Jak złożyć skargę?

  • osobiście
  • za pośrednictwem poczty na adres ośrodka ruchu drogowego
  • e-mailem na adres ośrodka ruchu drogowego
  • faksem na numer ośrodka ruchu drogowego
Image: