Czy na placu manewrowym trzeba używać kierunkowskazów?

Część egzaminu na prawo jazdy odbywająca się na placu manewrowym WORD polega na wykonaniu szeregu zadań egzaminacyjnych. Czy podczas jazdy po placu WORD konieczne jest włączanie kierunkowskazów?

Zagadnienia dotyczące używania kierunkowskazów znajdziesz już w testach na prawo jazdy. Jak jest z ich użyciem podczas jazdy po placu manewrowym WORD?

Kiedy włączamy kierunkowskaz?

Zgodnie z zasadami określonymi w Ustawie prawo o ruchu drogowym

Kierujący pojazdem jest obowiązany zawczasu i wyraźnie sygnalizować  zamiar zmiany kierunku jazdy lub pasa ruchu oraz zaprzestać sygnalizowania niezwłocznie po wykonaniu manewru.

Czy na placu WORD obowiązuje kodeks drogowy?

Ustawa prawo o ruchu drogowym już w pierwszym artykule:

1. Określa:

  1. zasady ruchu na drogach publicznych, w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
  2. zasady i warunki dopuszczenia pojazdów do tego ruchu;
  3. wymagania w stosunku do osób kierujących pojazdami i innych uczestników tego ruchu;
  4. zasady i warunki kontroli ruchu drogowego.

2. Przepisy ustawy stosuje się również do ruchu odbywającego się poza miejscami wymienionymi w ust. 1 pkt 1, w zakresie:

  1. koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób;
  2. wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych.

Plac WORD nie jest ani strefą zamieszkania, ani tym bardziej drogą publiczną. Co najwyżej na jego obszarze może być wyznaczona strefa ruchu. Niemniej artykuł  1. ust. 2. Ustawy wyraźnie nakazuje stosowanie się do jej zapisów w zakresie koniecznym dla uniknięcia zagrożenia bezpieczeństwa osób; oraz wynikającym ze znaków i sygnałów drogowych. Oznacza to, poruszanie się po placu, np podczas przejazdu z miejsca wykonywania jednego zadania do drugiego może wy magać  włączenia kierunkowskazów w celu zasygnalizowania innemu kierującemu lub pieszemu zamiaru zmiany kierunku jazdy. Podczas wykonywania zadań egzaminacyjnych sygnalizowanie nie jest wymagane ani konieczne.

Image: